Головна » Статті » Методичний кейс

Комп’ютерні технології на уроцi

Особливості використання інформаційних технологій

на уроках і в позаурочній діяльності.

Планування уроку з використанням засобів ІКТ

Використання ІКТ при проведенні уроків - це і тестування за допомогою комп'ютера, і проведення демонстраційних дослідів і віртуальних лабораторних робіт, демонстрація презентацій, залучення учнів до створення тематичних презентацій, можливість найпростішого моделювання природничо процесів та інші види навчальних робіт. Комп'ютер - найпотужніше і найефективніший зі всіх існуючих досі технічних засобів, які мав учитель.

ІКТ на уроках використовуються як засоби, що моделюють різні процеси і явища, як засіб підвищення наочності (поєднанні її абстрактно-логічної сторони з предметно-образної), як засіб математичної обробки результатів демонстраційного експерименту і фронтальних лабораторних робіт, як засіб контролю і самоконтролю знань учнів і т.д. В результаті інформаційні технології підвищують ефективність навчання, надають уроку динамізм і виразність.

При використанні ІКТ на уроках необхідно врахувати, що використання ілюстративних матеріалів, представлених на дисках і сайтах, в поєднанні з Microsoft PowerPoint підвищує наочність.

Навчально-виховний процес в епоху загальної інформатизації суспільства повинен підготувати учнів до життя в умовах прискорення науково-технічного прогресу.

Створення презентацій - використання комп'ютера на уроках дозволяє вчителеві спілкуватися з учнями на сучасному технологічному рівні, зробити урок більш привабливим, емоційним і ефективним, пробудити інтерес до навчання. Уроки, проведені з використанням комп'ютерних технологій, надовго запам'ятовуються учням, полегшують проведення уроку, вони цікаві і сучасні.

Презентації зручні тим, що при підготовці відбирається саме той матеріал, який потрібен для конкретного уроку і в потрібній послідовності.

Електронні презентації можна розглядати як дидактичний засіб навчання, а мультимедійний проектор або інтерактивну дошку - технічні засоби, що дозволяють показ презентації в класі. Електронну презентацію можна віднести до електронних навчальних посібників, але тільки із застереженням: електронні навчальні посібники розглядаються як самостійні засоби навчання, а презентація - допоміжне, що використовується вчителем на уроці і потребує його коментарів та доповнень. Під електронною презентацією ми розуміємо логічно пов'язану послідовність слайдів, об'єднану однією тематикою і загальними принципами оформлення.

Педагогічна застосування програми PowerPoint для виконання комп'ютерних презентацій дає величезні розвиваючі можливості для школярів. При створенні учнями комп'ютерних презентацій, формуються найважливіші в сучасних умовах навички.

Робота над презентацією, її публічне представлення, захист, - все це позитивно впливає на розвиток у дітей навичок спілкування за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій, дає додаткову мотивацію до вивчення матеріалу, сприяє підвищенню рівня сприйняття інформації. Презентації сприяють вихованню у школярів власної точки зору, яка вельми зручно викладається за допомогою програми PowerPoint. Безумовним плюсом презентації, створюваної в PowеrPoint, є можливість варіювати обсяг матеріалу, використовуються методичні прийоми в залежності від цілей уроку, рівня підготовленості класу, вікових особливостей учнів. У разі необхідності викладач може замінити текст, малюнок, діаграму, або просто приховати зайві слайди. Ці можливості дозволяють максимально видозмінювати будь-яку раніше розроблену презентацію під конкретний урок в конкретному класі.

Сучасні інформаційно-комунікаційні технології дозволяють сформувати освітнє середовище, в якій можливе досягнення найважливіших цілей освіти.

Основними інформаційно-комунікаційними технологіями, які використовуються в навчальному процесі є:

- Офісні технології - дозволяють підготувати більшість навчальних матеріалів в MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Access;

- Мережеві технології - дозволяють використовувати навчальні матеріали в рамках локальної мережі навчального закладу, а також глобальної мережі Інтернет;

- Телекомунікаційні технології - теле-, відео- і поштові конференції, чати, форуми, електронна пошта;

- Спеціалізоване програмне забезпечення - забезпечує електронний документообіг навчального закладу, різні контролюючі заходи, управління навчальним закладом.

На сьогоднішній день впровадження ІКТ здійснюється за наступними напрямками:

1. Побудова уроку із застосуванням програмних мультимедіа засобів: навчальних програм і презентацій, електронних підручників, відеороликів.

2. Здійснення автоматичного контролю: використання готових тестів, створення власних тестів, застосовуючи тестові оболонки.

3. Організація і проведення лабораторних практикумів з віртуальними моделями. Багато явища, недоступні для вивчення в класах через відсутність обладнання, обмеженості часу або не підлягають прямому спостереженню, можуть бути досить детально вивчені в комп'ютерному експерименті.

4. Обробка результатів експерименту.

5. Розробка методичних програмних засобів.

6. Використання інтернет ресурсів.

7. Комунікаційні технології: дистанційні олімпіади, дистанційне навчання, мережеве методичне об'єднання.

Кожен учитель повинен навчитися поводитися з самим собою як з унікальним і безцінним ресурсом, щоб підтримувати свою продуктивність. Не можна ризикувати своїм здоров'ям, дозволяти хвилювань і робочим турботам поглинати Вашу енергію. Обмежена здатність керувати собою - нездатність управляти іншими!

Якості успішності сучасного педагога:

 здатність керувати собою;

 розумні особисті цінності;

 чіткі особисті цілі;

 постійний особистісний ріст;

 вміння вирішувати проблеми;

 винахідливість і здатність до інноваційного творчості;

 здатність керувати дітьми та навчальним процесом: знання сучасних підходів до процесу навчання;

 здатність формувати колектив;

 висока здатність впливати на оточуючих;

 вміння навчати;

 здатність формувати і розвивати творчі групи.

Інформаційні технології можна використовувати на різних етапах уроку.

1. Перевірка домашнього завдання.

• перевірка знань за допомогою комп'ютерного тестування в програмі Excel;

• презентація-контроль або презентація-тест, створені в програмі PowerPoint;

• презентація-тест з анімацією - містить формулювання завдання і варіанти відповіді, з допомогою анімації відзначається правильну відповідь або відкидаються невірні;

• презентація-тест з гіперпосиланнями - містить формулювання завдання і варіанти відповіді, з допомогою гіперпосилання здійснюється перехід до наступного питання, якщо відповідь правильна, на слайд з теоретичної інформацією, якщо відповідь неправильна, також має бути присутня гіперпосилання до неправильно отвеченних питання.

2. Пояснення нового матеріалу

При вивченні нового матеріалу наочне зображення допомагає найбільш ефективно засвоїти новий матеріал.

Якщо для пояснення нового матеріалу ви використовуєте презентацію, слайди можуть містити різну інформацію: ілюстрації, тези, схеми, анімаційні картинки, відеоролики або звук, наприклад, презентація-модель будь-якого процесу, явища, наочного рішення задачі, що особливо актуально при вирішенні графічних задач, щоб не займати багато часу для малювання графіків на дошці; презентація - слайд-шоу - демонстрація ілюстрацій з мінімальною кількістю тексту, з накладенням музики, автоматичним режимом зміни слайдів. З метою познайомити учнів з об'єктом або явищем, процесом добре сприймаються учнями відеофрагменти дослідів.

3. Закріплення і систематизація знань

Систематизація і закріплення матеріалу необхідні для кращого запам'ятовування і чіткого структурування. З цією метою в кінці уроку потрібно провести огляд вивченого матеріалу, згадуючи основні положення і їх взаємозв'язок. Причому повторення матеріалу має відбуватися не тільки усно, але і з демонстрацією найбільш важливих моментів на слайдах презентації, виконання тестів на комп'ютері для первинного закріплення вивченого матеріалу.

4. У позаурочної діяльності

Позаурочна діяльність є одним з важливих компонентів освітнього процесу, як з освітньої, так і з виховної точки зору. Для її організації також використовуються комп'ютерні технології:

 Газети, буклети, брошури, пам'ятки, листівки - інформаційний матеріал, який можна підготувати за допомогою програм Word, Publisher;

 Анкети, документи для збору статистичних даних, обробка анкет та моніторингів більш просто виконуються за допомогою програми Excel.

 Музичний супровід свят - за допомогою програми PowerPoint. На слайдах презентації можна помістити музичні композиції, які будуть змінюватися автоматично або в міру необхідності, в той же час на слайдах можуть бути ілюстрації, відеофрагменти, які супроводжують музику.

5. При виконанні проектної роботи

Результати проектної роботи також легко можна уявити за допомогою програми PowerPoint. Тут є можливість за допомогою схем, графіків, діаграм показати, наприклад, результати соціологічних питань, результати проведених експериментів і т.д.

Використання ІКТ при організації навчально-виховного процесу має ряд переваг, але в той же час супроводжено недоліками і проблемами.

 

переваги

Недоліки, проблеми використання

Наочність, зображальність.

Тривала підготовка до уроку, пов'язана з підбором готових ЕОР, створенням власних ресурсів.

Можливість одночасного відтворення на екрані комп'ютера і в звуці деякої сукупності об'єктів, представлених різними способами.

Перевантаженість уроку демонстраціями (прослуховуванням), перетворення уроку в зорово-звукову, літературно-музичну композицію при неправильному визначенні дидактичної ролі ІКТ, їх місця на уроках.

Варіативність подання навчального матеріалу.

Недостатня методична підготовленість учителя в частині використання ІКТ на конкретному уроці.

Інтерактивність (в ряді випадків).

         Відсутність мережевих версій і інтерактивності деяких готових ЦОР.

Раціональне використання часу уроку (при правильному визначенні дидактичної ролі ІКТ, їх місця на уроках).

Небезпека придушення міжособистісного спілкування при перевантаженні уроку ІКТ і зневагою іншими формами організації навчальної діяльності.

Моделювання процесів, які важко продемонструвати в умовах шкільної лабораторії.

Відмова від «живого» експерименту, який дозволяє провести матеріально-технічне оснащення кабінету, на користь електронного, - як наслідок відсутність прямого дослідження дійсності.

Можливість зміни умов протікання процесу, уповільнюючи або прискорюючи процес.

Слабка забезпеченість освітніх установ сучасним обладнанням.

Вивчення об'єкта в русі, зміні, розвитку.

Об'єктивність і швидкість оцінювання

в комп'ютерному тестуванні.

Математична обробка результатів.

Посилення соціальної нерівності при організації домашньої роботи учнів з використанням ІКТ (якщо не передбачена можливість підготовки учня до уроку в комп'ютерному шкільному кабінеті).

Організація самоконтролю у зручний час.

Організація самостійної пошукової, дослідницької діяльності.

Використання великої бази об'єктів для підготовки виступів, доповідей, рефератів, презентацій.

Можливість віртуальної екскурсії.

Ризик отримання недостовірної інформації з мережі Інтернет за відсутності перевірки джерела.

 1. Використовуючи методику застосування ІКТ, необхідно оптимізувати час безпосередньої роботи учня з комп'ютером. Важливо також врахувати, що якщо учень і буде працювати з технікою оптимальну кількість часу, то вчитель буде перебувати в ще більш складному становищі, тому що буде використовувати її протягом усього робочого дня.
 2. Виділяють наступні аспекти реалізації освітнього потенціалу ІКТ на сучасному уроці• -підвищення мотивації процесу навчання;
 3. • активізація роботи учнів на уроці.
 4. 2. З ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ:
 5. • диференціація та індивідуалізація освітнього маршруту;
 6. • додаткові можливості створення проблемних ситуацій;
 7. • систематизація процесу навчального пошуку;
 8. • швидка перевірка гіпотез учнів;
 9. • швидка діагностика результативності процесу навчання;
 10. • перехід від якісних досліджень до кількісних.
 11. 3. ПО РОЛІ У РОЗВИТКУ УЧНІВ:
 12. • усвідомлення учнями призначення комп'ютерної техніки;
 13. • показ сучасних засобів пізнання;
 14. • підвищення наукового рівня подання матеріалу;
 15. • можливість різного представлення інформації про одне й те ж процесі (табличний, графічний і т.п.);
 16. • додаткові можливості розвитку модельних уявлень, уточнення понять моделі;
 17. • набуття навичок самостійного моделювання процесів і явищ;
 18. 4. З ТЕХНІЧНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ:
 19. • моделювання процесів, які неможливо або важко відтворити в реальному експерименті;
 20. • додаткові можливості наочності;
 21. • розширення діапазону досліджень;
 22. • вимір і візуалізація бистропротекающих процесів;
 23. • докладне дослідження "тонких" моментів експерименту;
 24. • скорочення часу на виконання рутинних робіт (оформлення та обробка результатів).
 25. ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ УРОКУ З ВИКОРИСТАННЯМ ІКТ.
 26. Способи застосування комп'ютерної техніки на уроці дуже різноманітні. На цьому наголошувалося буквально з перших спроб її застосування в школі.
 27. Г.К. Селевко зазначає, що "Комп'ютерна технологія може здійснюватися в наступних трьох варіантах:
 28. Я - як "проникаюча" технологія (застосування комп'ютерного навчання з окремих тем, розділів для окремих дидактичних завдань).
 29. II - як основна, визначальна, найбільш значуща з використовуваних в даній технології частин.
 30. III - як монотехнологій (коли все навчання, все управління навчальним процесом, включаючи всі види діагностики, моніторинг, спираються на застосування комп'ютера) ".
 31. У функції вчителя комп'ютер являє:
 32. • джерело навчальної інформації (частково або повністю замінює вчителя і книгу);
 33. • наочний посібник (якісно нового рівня з можливостями мультимедіа і телекомунікації);
 34. • індивідуальне інформаційний простір;
 35. • тренажер;
 36. • засіб діагностики і контролю.
 37. У функції робочого інструменту комп'ютер виступає як:
 38. • засіб підготовки текстів, їх зберігання;
 39. • текстовий редактор;
 40. • графічний пристрій, графічний редактор;
 41. • обчислювальна машина великих можливостей (з оформленням результатів в різному вигляді);
 42. • засіб моделювання.
 43. Багато авторів, аналізуючи можливості комп'ютера на уроках фізики, пропонують наступні форми організації уроку:
 44. 1. УРОК-ДОСЛІДЖЕННЯ. Учням пропонується самостійно провести невелике дослідження, використовуючи комп'ютерну модель, і отримати необхідні результати. Багато комп'ютерні програми дозволяють буквально за лічені хвилини провести таке дослідження. У цьому випадку урок, на думку, наприклад, А.С. Чірцова, наближається до ідеалу, так як учні отримують знання в процесі самостійної творчої роботи, бо знання необхідні їм для отримання конкретного, видимого на екрані комп'ютера, результату. Учитель в цьому випадку є організатором процесу і помічником у творчому процесі оволодіння знаннями. Звичайно, такий урок можна проводити тільки в комп'ютерному класі.
 45. 2. УРОК РІШЕННЯ ЗАВДАНЬ З ПОДАЛЬШОЇ КОМП'ЮТЕРНОЇ ПЕРЕВІРКОЮ. На цьому уроці вчитель пропонує учням для самостійного рішення в класі або в якості домашнього завдання індивідуальні завдання, правильність вирішення яких вони можуть перевірити, поставивши потім комп'ютерні експерименти. можливість самостійної
 1. подальшої перевірки в комп'ютерному експерименті отриманих результатів підсилює пізнавальний цікавість, робить роботу учнів творчої, і часто наближає її за характером до наукового дослідженню. В результаті проведення таких уроків багато учнів починають придумувати свої завдання, вирішувати їх, а потім перевіряти правильність своїх міркувань, використовуючи комп'ютерні моделі. Учитель може свідомо спонукати учнів до подібної діяльності, не побоюючись, що йому доведеться вирішувати «купу» придуманих учнями завдань, на що зазвичай не вистачає часу. Більш того, досвід показує, що складені школярами завдання можна використовувати в класній роботи чи запропонувати іншим учням для самостійного опрацювання у вигляді домашнього завдання. Автори задач при цьому можуть стати активними помічниками вчителя, допомагаючи однокласникам вирішувати свої авторські завдання, а також перевіряючи роботи і виставляючи оцінки.
 2. 48. УРОК З ВИКОРИСТАННЯМ КОМП'ЮТЕРНИХ МОДЕЛЕЙ. Багато вчителів і методисти особливу увагу приділяють використанню комп'ютерних моделей. Вони вважають, що при використанні моделей комп'ютер надає унікальну, не реалізовуються в реальному фізичному експерименті можливість візуалізації не реаль- явища природи, а його спрощеної теоретичної моделі з поетапним включенням в розгляд додаткових ускладнюючих факторів, поступово наближають цю модель до реального явища.
 3. Новий розворот використання ІКТ вчителем, в тому числі використання презентацій і комп'ютерних моделей дає активне поширення в наших освітніх установах інтерактивних дощок (ВД). Всі їх можливості на предметному уроці ще тільки належить освоювати, але вже зараз зрозуміло, що для розвитку інтелекту, дослідницьких компетенцій, образного мислення це незамінний інструмент.
 4. Ефективність Використання ІКТ
 5. Проблема ефективного використання ІКТ є однією з ключових і спирається на ряд теоретичних положень, які представляють:
 6. • педагогічну доцільність застосування електронних освітніх ресурсів (ЕОР);
 7. • функціональне призначення окремих типів ЕОР;
 8. • типологію ЕОР з методичного призначенням;
 9. • вимоги до програмних засобів, які використовуються в навчально-виховному процесі.
 10. Велике значення для ефективності має обстановка, в якій застосовуються ІКТ:
 11. • ІКТ повинні використовуватися в класі або предметному кабінеті в органічному зв'язку з іншими засобами навчання, бо тільки при цьому зберігаються нормальні умови ведення уроку і дотримується логічна послідовність окремих фаз навчального процесу;
 12. • використання ІКТ не повинно бути самоціллю, а визначається педагогічної, дидактичної доцільністю;
 13. • підбір засобів ІКТ визначається загальним планом уроку відповідно до дидактичної цільової установкою;
 14. • використання ІКТ стає органічно пов'язаним і взаємодіє з іншими дидактичними засобами і формами навчальної роботи і елементами уроку.

 

Категорія: Методичний кейс | Додав: Admin (05.01.2016)
Переглядів: 1229 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar